Cách lập bảng khấu hao trong Excel

Hướng dẫn cách lập bảng khấu hao trong ExcelExcel cung cấp năm hàm khấu hao khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét một tài sản có giá trị ban đầu là 10.000 đô la, giá trị còn lại là 1000 đô la và thời gian sử dụng hữu ích là 10 kỳ (năm). Dưới đây, bạn có thể tìm thấy kết quả của cả năm hàm. Mỗi hàm sẽ được mình phân tích riêng.
Hướng dẫn cách lập bảng khấu hao trong Excel

Hầu hết các tài sản sẽ mất dần giá trị trong thời gian đầu sử dụng. Các hàm SYD, DB, DDB và VDB sẽ giúp bạn tính toán được mức hao hụt này.


Lập bảng khấu hao trong Excel

SLN
Hàm SLN (Straight Line) rất dễ sử dụng. Mỗi năm giá trị khấu hao là như nhau.

Hàm SLN thực hiện phép tính sau. Giá trị không dùng nữa = (10.000 – 1.000) / 10 = 900,00. Nếu chúng ta trừ giá trị này đi 10 lần, tài sản sẽ mất giá từ 10.000 đến 1000 trong 10 năm (xem hình đầu tiên, nửa dưới).

SYD
Hàm SYD (Sum of Years’ Digits) cũng rất dễ sử dụng. Như bạn có thể thấy bên dưới, hàm này cũng yêu cầu số chu kỳ.

Hàm SYD thực hiện các phép tính sau. Thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm tạo ra tổng số năm là 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55. Tài sản mất đi 9000 giá trị. Giá trị khấu hao kỳ 1 = 10/55 * 9000 = 1.636,36. Giá trị khấu hao kỳ 2 = 9/55 * 9000 = 1,472,73,… Nếu chúng ta trừ các giá trị này, tài sản mất giá từ 10.000 đến 1000 trong 10 năm (xem hình đầu tiên, nửa dưới).

DB

Hàm DB (Declining Balance) phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một tỷ lệ cố định để tính toán các giá trị khấu hao.

Hàm DB thực hiện các phép tính sau. Tỷ lệ cố định = 1 – ((salvage / cost) ^ (1 / life)) = 1 – (1000/10,000)^(1/10) = 1 – 0.7943282347 = 0.206 (làm tròn đến 3 chữ số thập phân). Giá trị khấu hao kỳ 1 = 10.000 * 0.206 = 2.060.00. Giá trị khấu hao kỳ 2 = (10.000 – 2.060.00) * 0,206 = 1635,64,… Nếu chúng ta trừ các giá trị này, tài sản mất giá từ 10.000 xuống còn 995,88 trong 10 năm (xem hình đầu tiên, nửa dưới).

DDB

Hàm DDB (Double Declining Balance) cũng rất dễ. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ không lấy được salvage khi sử dụng hàm này.

Hàm DDB thực hiện các phép tính sau. Thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm dẫn đến tỷ lệ 1/10 = 0,1. Bởi vì hàm này được gọi là Số dư Giảm kép (Double Declining Balance), nên chúng ta nhân đôi tỷ lệ này (hệ số = 2). Giá trị khấu hao kỳ 1 = 10.000 * 0.2 = 2.000.00. Giá trị khấu hao kỳ 2 = (10.000 – 2.000.00) * 0.2 = 1600.00,.. Trong ví dụ này, nếu chúng ta trừ đi các giá trị khấu hao, thì tài sản sẽ mất giá từ 10.000 xuống còn 1073,74 trong 10 năm (xem hình đầu tiên, nửa dưới).

VDB

Hàm VDB (Variable Declining Balance) sử dụng phương pháp DDB (Double Declining Balance) theo mặc định. Tham số thứ 4 tượng trưng cho thời kỳ bắt đầu, tham số thứ 5 tượng trưng cho thời kỳ kết thúc.

Hàm VDB là hàm giúp bạn tính toán khẩu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần. Sử dụng hàm tính toán này sẽ trả về khấu hao tài sản trong kỳ mà bạn xác định, bao gồm các kỳ hạn không trọn vẹn, dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc một số phương pháp khác do bạn chỉ định.

Chia sẻ:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Quảng Cáo

Quảng Cáo Của Google